Warriors of Fate / Tenchi o Kurau 2: Sekiheki no Tatakai

Wait a moment while character preview is loading...
Last Update : day(s) ago
Total Fighters : 0
: 0 : 0 : 0 : 0 : 0

~

Developer/Publisher : Capcom
Released : 1992
Fighter Conversion Ratio : %

   Game Info :
   Game Video Preview :

   Fighter Conversions :

    Game Fighters :

  •  Abaka/Wei Yan/Gi-En :
  •  Kadan/Huang Zhong/Kō-Chū : Enjuo
  •  Kassar/Zhang Fei/Chō-Hi : Envymask666
  •  Portor/Guan Yu/Kan-U :
  •  Subutai/Zhao Yun/Chō-Un : Sphinxe1, V-Nix

    Game Bosses :

  •  Akkila-Orkhan/Sou Sou/Cao Cao :
  •  Atika/Sou Jin/Cao Ren :
  •  Baidu/Jun' U Dou/Chun Gan Dao :
  •  Gaidu/Ri Ten/Li Dian :
  •  Izia, Arika, San-Jin/Mei-Mei, Mei-Ya, Mei-Ling :
  •  Jerreck/Kakou Ketsu/Xia Hou Jie, Dasadas/An Mei/Yan Ming :
  •  Kai'Bataar/Jo Kou/Xu Huang :
  •  Kublai-Dakan/Chou Ryou/Zhang Liao :
  •  Lhaze/Kakou Ton/Xia Hou Dun :
  •  Taranis/Kyo Cho/Xu Chu :
  •  Temujin-Khan/Ryo Fu/Lu Bu : Envymask666

   Stages, Screenpacks & Addons :

    Stages :

    Lifebars :

    Screenpacks :

    Portrait Packs :

    Palletes :

    Intro :

    Full Stage Packs :

    Full Games :

   Game Resource Rips :

    Fighter Rips :

    Fighter Color Separated Rips :

    Stage Rips :

    Portrait Rips :

    Sound Rips :

    Music Rips :

    FX Rips :

    Other Rips :
Last Section Update : 09/12/2012 - Section Created

Home